Tuesday, October 18, 2011

Våra lärare tvingas följa muslimska regler i skolorna.

Svenska lärare har fått nya uppgifter.

I våra kommuner tvingas skolorna att arbeta fram nya program som ska tillfredställa muslimska krav.Lärarna ska tvingas till ett stort antal nya hänsynstaganden som går ut på att muslimska regler införs i skolorna så muslimer kan fortsätta att känna sig segregerade.

Läs själv hur långt politikernas segregeringspolitik går, jag kan slå vad om att högst 1 % av föräldrarna vet vad som händer i våra skolor. Följande dokument som visar nya regler hittades på Politiskt Inkorrekt.

Råd och riktlinjer för muslimska barn/elever i Jönköpings kommuns skolor

Överenskommelser mellan skolan och de muslimska församlingarna i Jönköping

Stödmaterial för skolorna läsåret 2011/2012

Uppdaterat 2011-06-14

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENÖverenskommelser mellan skolan och de muslimska församlingarna i Jönköping

Innehållsförteckning:

1. Fasteperioden – Ramadan 2. Högtider 3. Maten 4. Dusch / bad och idrott

5. Lägerskola / studieresor 6. Skolans kristna och traditionella högtider 7. Muslimska bönetider 8. Utvärdering / uppföljning

Bilaga 1: Kontakten mellan hem och skola

Detta stödmaterial finns även översatt till arabiska.

1. Fasteperioden – Ramadan

Ramadan pågår under 30 dagar från gryningen till solens nedgång. Årets Ramadan påbörjas under tiden 1 augusti och avslutas under tiden 31 augusti. */

Fastan är inte obligatorisk förrän i pubertetsåldern, men även många yngre vill öva sig. Fastan ska dock ej leda till någon skada; därför får ej sjuka eller svaga personer fasta. Fastan ska inte heller förhindra studier eller arbete.

Överenskommelse:

- att skolan i undervisningen uppmärksammar Ramadan/högtider,

- att fullfölja skolarbetet är viktigt,

- att hemmet ansvarar för fastan, vilket betyder att om elev ej kan fullfölja fastan kontaktar läraren hemmet för eventuellt avbryta fastan,

- att om elev ämnar fasta meddelas detta till skolan senast tio dagar före fastans början, - att elev som fastar ej ska delta i idrottslektion. Eleven ska beredas andra arbetsuppgifter i

klassrummet,

- att problem angående fastan löses gemensamt mellan skolan och hemmet och för att underlätta denna kontakt kan modersmålsläraren eller någon i muslimska församlingen hjälpa till.

*/ Avvikelse på någon dag kan förekomma.

2. Högtider

Muslimska församlingarna önskar att lov för muslimska elever ges i samband med Ramadans högtider.

Överenskommelser:

- att ledighet endast ges då högtid infaller på skoldag, max 3 dagar, - att denna ledighet kan ges:

** på fastans 23:e (23 augusti) resp 27:e dag (27 augusti) */ ** efter Ramadans avslutning 30/31 augusti ** vid offerfesten, 70 dagar efter Ramadan (28 oktober) */

- att ledighet för högtid ska firas med familjen, - att ansvaret för ledighet vilar på hemmet, - att ledighet begärs tio dagar före, på skolans ledighetsblankett, - att muslimska församlingarna informerar skolledningen om datum för högtider enligt ovan, - att om föräldrar önskar så är församlingarna behjälpliga med kontakten hem och skola.

*/ Avvikelse på någon dag kan förekomma.

3

3. Maten

Muslimska församlingarna påpekar att man håller Koranens regelverk och att många ämnen i svenska livsmedel inte kan ätas, t e x margarin med animaliskt fett.

Överenskommelser:

- att elev som ofta drabbas av samvetsnöd p g a skolmaten får äta hemma under terminen - att när muslimska föräldrar besöker skolan ska man följa sitt barn till skolmåltiden - att vid föräldrasamtal ta upp frågeställningar angående maten - att representanter för muslimska församlingarna genom rektorns försorg har möjlighet att

besöka köket där skolmaten lagas.

4. Dusch/bad och idrott

Överenskommelser idrott:

- att idrott är obligatoriskt för alla elever - att flickor under idrottslektion tillåts bära sedvanlig huvudbonad, dock ordentligt knuten, samt

långärmat klädesplagg och benkläder - att duschning efter idrottslektion är obligatorisk för alla elever som deltar dock ska möjlighet till

enskild duschning ordnas - att underkläder/T-shirt får användas vid duschning.

Överenskommelser bad:

- att simundervisning för elever är obligatorisk i skolår F-2 - att vid simundervisning skall eftersträvas att en kvinnlig simlärare är närvarande - att badkläder skall vara gjorda av polyester - att om huvudbonad används vid bad, skall denna vara en badmössa

5. Lägerskola/studieresor

Skolans verksamhet innefattar också lägerskolor och studiebesök. Vid sådana aktiviteter som kräver övernattning, får en del elever ej stanna över natt.

Det finns inget allmänt religiöst hinder för övernattning, om det sker under omständigheter, som är acceptabla för muslimer t ex att skilja flickor och pojkar åt vid övernattning.

Överenskommelser:

- att det är av stor vikt att alla elever bereds möjlighet att delta vid lägerskolor och studieresor, - att föräldrar till elever som inte får övernatta vid t ex lägerskola, antingen hämtar sina barn på kvällen och kör dem tillbaka följande morgon, eller deltar i aktiviteten och stannar över natt tillsammans med

sina barn, - att elev som inte deltar i lägerskola/studieresor ej är ledig utan deltar i annan verksamhet på skolan.

4

6. Skolans kristna och traditionella högtider

Om föräldrar till muslimska elever så önskar, skall elev ej deltaga i firandet av skolans kristna högtider och traditioner.

Överenskommelse:

- - -

att terminsavslutningar, påsk, jul, advent och lucia avses i denna punkt att föräldrar som önskar att deras barn ej ska delta, meddelar skolan detta vid utvecklingssamtalet att elever som ej deltar i firandet deltar i annan undervisning.

7. Muslimska bönetider

Fredagsbönen är den viktigaste av veckans bönetider. Tiden för fredagsbönen är under vintertid ca kl 12.10- 13.00 och under sommartiden ca 13.10-14.00.

Skolan ger ej allmän ledighet för muslimska elever under den tiden. Frågan om enskilda elevers deltagande i fredagsbönen är därför en angelägenhet mellan varje familj och skolan. I möjligaste mån ska skolan underlätta för elever att följa bönetider eller behov av bön genom att ställa ett särskilt rum till förfogande om ett sådant finns tillgängligt. Inget hinder för muslimers del att elever med olika religioner samsas om ett sådant rum, som därmed blir ett allmänt andaktsrum på skolan.

8. Utvärdering/uppföljning

Utvärdering och uppföljning av detta PM ska göras varje läsår. Ansvarig för att utvärdering och uppföljning sker är Ledning och uppföljning. Representanter för förvaltning skolledning och de muslimska församlingarna ska delta i utvärderingen/uppföljningen.

Dokumentet reviderades 2011-06-14 av

Abdul Mohamed Said Mohsen Omeirat Muhamed Taki Virani Krister Gustavsson Håkan Ericson

Jönköpings islamiska församling Jönköpings islamiska församling Shia Muslim Jönköping Råslättsskolan, t f rektor Stadsgårdsskolan 7-9 (sammankallande)

Bilaga 1: Kontakt mellan hem och skola

5

Information till föräldrar Bilaga 1 Kontakten mellan hem och skola

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Alla som arbetar i skolan ska

samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Läraren ska

samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet. (Lgr 11 s 17)

Utbildning och fostran är en fråga om att överföra ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till nästa.

Skolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. (Lgr11 s 10)

Samspelet mellan föräldrar och skolan sker genom regelbundet återkommande samtal, genom medverkan i olika aktiviteter och genom föräldramöten.

En viktig del i kontakterna gäller hur den enskilda eleven utvecklas och lär sig. Information kan ske både muntligt och skriftligt i återkommande enskilda samtal med nyanserad information, utvärdering av arbete och resultat.

Denna information bör ha karaktären av ett utvecklingssamtal och den ska äga rum minst en gång per termin. Samtalen bör ge ömsesidig information och leda till ömsesidiga åtaganden. En skriftlig inbjudan till eleven och föräldrarna förutsätter att man kommer på utsatt tid.

Skolan anordnar också speciella informationsträffar för föräldrarna vid övergångar, ämnesinformation (språkval, religion, samlevnadskunskaper, normöverföring m m) och ”öppet hus” m.m.

Skolan ska ej använda elev som tolk utan anlita tolk från tolkförmedlingen. (Speciellt vid elevvårdskonferens/introduktionssamtal m.m).

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. (Lgr 11 s 7)

Vid normkonflikter ska direktkontakt med hemmet tas.

Det finns lokala styrelser på skolorna där demokratin kan fördjupas och en bättre skolutveckling på skolan kan drivas utifrån de krav som ställs på skolans verksamhet.

6

No comments:

Post a Comment